Formularze
Regulamin udziału w szkoleniu oraz reklamacja usługi

Reklamacja usługi szkoleniowej

 

Procedura reklamacji 
 
§1
Każdy uczestnik szkolenia organizowanego przez Ośrodek Szkoleniowy „Prymus”, ma prawo złożyć reklamację dotyczącą jakości oferowanych przez naszą firmę usług szkoleniowych (treści merytorycznej, formy organizacyjnej, itp).  
 
§2
Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (dopuszcza się drogę korespondencji elektronicznej oraz fax), w terminie 7 dni roboczych od daty realizacji usługi szkoleniowej.
 
§3
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 
a) nazwę i datę szkolenia,  wobec którego zgłaszane są zastrzeżenia;
 
b) imię i nazwisko trenera/wykładowcy prowadzącego zajęcia;
 
c) opis problemu;
 
d) dane kontaktowe banku spółdzielczego zgłaszającego reklamację;
 
§4
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie trzech dni roboczych od momentu otrzymania przez Ośrodek Szkoleniowy „Prymus” informacji o powstałej nieprawidłowości.
 
§5
Reklamacja zostanie uwzględniona w przypadku, gdy ogólna średnia ocen ze wszystkich ankiet ewaluacyjnych reklamowanej usługi szkoleniowej będzie niższa niż 4,0pkt (w skali od 1 do 6 punktów, gdzie 1pkt to ocena najniższa, a 6pkt to ocena najwyższa). W przypadku gdy ogólna średnia ocen będzie wyższa niż 4,0pkt reklamacja nie zostanie uwzględniona.
 
§6
W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji, Bank Spółdzielczy może wnioskować o:
 
a) ponowny bezpłatny udział uczestnika/ów w szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce;
 
b) zwrot części poniesionych kosztów;
 
c) zwrot całości poniesionych kosztów w przypadku:
 
-  niestawienia się trenera w dniu realizacji szkolenia;
-  braku powiadomienia (w formie pisemnej) uczestnika/ów o zmianie terminu lub odwołaniu szkolenia;
-  w innych przypadkach, gdy szkolenie nie zostało zrealizowane z winy Ośrodka Szkoleniowego „Prymus”;
 
§7
Ośrodek Szkoleniowy „Prymus” zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w §2.