Formularze
Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIU

§ 1.

Informacja o szkoleniu

 1. Szkolenia realizowane przez Ośrodek Szkoleniowy „Prymus” mają na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy pracowników Banków Spółdzielczych.
 2. Szkolenia realizowane są na terenie całej Polski.
 3. Biuro firmy znajduje się w Sosnowcu (41-200), przy ul. Ostrogórska 33A/341.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady udziału Banków Spółdzielczych w szkoleniach.

§ 2.

 Rekrutacja

 1. Grupą docelową są Banki Spółdzielcze, które mają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ich pracownicy/pracownice. Szkolenia są w równym stopniu skierowane do kobiet i mężczyzn.
 2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.
 3. Rekrutacja odbywa się poprzez zgłoszenia za pomocą Formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej www.prymus.slask.pl. Formularz wypełniony przez Bank Spółdzielczy powinien zostać przesłany: faxem na numer 32/293 29 18, mailem na adres p.laszczak@prymus.slask.pl lub zwykłą pocztą na adres biura projektu: 41-200 Sosnowiec ul. Ostrogórska 33A/341.
 4. W szkoleniach mogą wziąć udział wszystkie Banki Spółdzielcze z terenu całej Polski.
 5. Udział w szkoleniach jest odpłatny.
 6. W oparciu o analizę potrzeb Bank Spółdzielczy otrzyma odpowiednie wsparcie szkoleniowe.

§ 3.  

Szkolenia 

 1. Wszystkie proponowane szkolenia dotyczącą obszarów tematycznych związanych z funkcjonowaniem Banków Spółdzielczych.
 2. Szkolenia realizowane będą w formule otwartej oraz zamkniętej:

a)      szkolenia otwarte – realizowane dla pracowników różnych Banków Spółdzielczych.

b)      szkolenia zamknięte – realizowane pod konkretne zapotrzebowanie Banku Spółdzielczego wyłącznie dla jego pracowników.

 1. Planowana wielkość grup szkoleniowych dopasowana zostanie do potrzeb Banku Spółdzielczego.
 2. Każdy dzień realizacji szkolenia oznaczać będzie szkolenie w wymiarze 1 godziny zegarowej, gdzie 1h zegarowa = 60 minut.
 3. Szkolenia realizowane będą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zajęcia odbywać się będą w czasie i terminach dogodnych dla pracowników Banków Spółdzielczych.
 5. Każde szkolenie będzie przeprowadzone przy wykorzystywaniu odpowiednich technik i narzędzi przez wykwalifikowaną kadrę trenerską w oparciu o przygotowany Program szkolenia.
 6. Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma:

-        materiały szkoleniowe (skrypt, prezentacja);

-        artykuły pomocnicze do szkoleń (długopis, notes);

 1. Po zakończeniu udziału w szkoleniu Uczestnik otrzyma zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

§ 4.  

Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do szkolenia oznacza akceptację zapisów regulaminu.
 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 roku.
 4. Uczestnicy szkolenia oraz trenerzy zobowiązani są do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji usługi, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.
 5. Ośrodek Szkoleniowy „Prymus” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach.